Algemene voorwaarden Flower & Deco, Januari 2023

 

 

 

Definitie:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Flower & Deco: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aande klant aanbiedt.

Klant: een consument die gebruik maakt van de producten en/of diensten die via Flower & Deco zijn besteld.

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Flower & Deco, Tollensstraat 98, 3881 JV te Putten, KVK nummer 50518143 levert.

2. Door een bestelling te plaatsen via internet, e-mail of anderszins gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Flower & Deco. De bestelling is definitief als de offerte/opdracht is doorgenomen door de klanten en akkoord is gegeven door de klant voor de opdracht.

 

Artikel 2. Levering

1. Er wordt gestreefd naar zo gelijkend mogelijk bruidswerk/rouwwerk zoals in de offerte cq overeenkomst is beschreven. Bruidswerk/rouwwerk zal echter iets kunnen afwijken, gezien het feit dat het over het algemeen natuurproducten zal betreffen.

2. Het op eigen gelegenheid ophalen en vervoeren of doen vervoeren van door Flower & Deco en/of gehuurde producten komt voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

1. De klant kan Flower & Deco nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, schade aan kleding en/of immateriële schade.

2. Flower & Deco kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (gehuurde) materialen en bloemwerk op de locatie van de klant.

3. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 4. Aanpassingen

1. Als er aanpassingen rondom de opdracht gewenst zijn dan kan dat in overleg met Flower & Deco gerealiseerd worden. Tot uiterlijk 10 dagen voor de trouwdatum kunnen er nog wijzigingen doorgevoerd worden.

 

Artikel 5. Betaling

1. De klant ontvangt na goedkeuring van de offerte een factuur van Flower & Deco. Het factuurbedrag dient uiterlijk 5 dagen voor de huwelijksdatum of – indien anders schriftelijk overeengekomen – volledig te zijn voldaan op rekening van Flower & Deco. Echter bij rouwwerk dient de factuur binnen 14 dagen na levering te zijn voldaan op rekening van Flower & Deco.

2. Indien deze termijn wordt overschreden, loopt de klant het risico dat de bestelling niet geleverd kan worden volgens de door Flower & Deco gehanteerde kwaliteitsnormen en volgens de in de offerte beschreven bepalingen.

 

Artikel 6. Annulering

1. Bij annulering van een bestelling van trouwwerk zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht, in verband met gemaakte kosten en andere bruiloften die anders op die specifieke datum gepland hadden kunnen worden.

Annulering tot 1 maand voor de bruiloft – kosteloos annuleren

Annulering 3 weken tot de bruiloft – 50% van het totaalbedrag

Annulering 2 weken tot de bruiloft 75% van het totaalbedrag

Annulering 1 week tot de bruiloft – géén annulering meer mogelijk, 100% betalen

2. Flower & Deco behoudt zich het recht voor om opdrachten te annuleren als Flower & Deco door overmacht – zijnde familieomstandigheden, ziekte of andere medische onvoorziene omstandigheden – zich daarmee gedwongen waant. Flower & Deco zal dan haar uiterste best doen om een passende oplossing te vinden. De klant heeft geen recht op schadevergoeding danwel schadeloosstelling en reeds betaalde facturen zullen binnen 14 dagen worden overgemaakt op rekening van de klant.

 

Artikel 7. Overmacht

1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Flower & Deco dit de klant zo spoedig mogelijk per telefoon met bevestiging per e-mail of direct per e-mail berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Flower & Deco kan in geval van overmacht na communicatie hierover met de klant de overeenkomst opzeggen danwel opschorten.

2. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:

te late of kwalitatief onacceptabele levering van de toeleveringsbedrijven, stakingen van één of meer toeleveringsbedrijven, de maatregelen van overheidswege (bijvoorbeeld RIVM) besmettelijke ziekten en extreme weersomstandigheden.

3. Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Flower & Deco in goed overleg met de klant de verplichtingen opschorten.

 

Artikel 8. Klachten

1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normale geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten en aanverwante producten.

2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan of de kwaliteit van de geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 12 uur na levering of ontvangst van het bruidswerk/rouwwerk telefonisch en/of per e-mail en onderbouwd aan Flower & Deco te worden gemeld.

 

Artikel 9. Overig

1. Flower & Deco respecteert de privacy van haar klanten en gaat derhalve zeer zorgvuldig om met klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen zonder toestemming van de klant.

2. Flower & Deco behoudt zich het recht om foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.

3. Flower & Deco behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Flower & Deco / Tollensstraat 98 3881JV te Putten / KVK 50518143 /

                flowerendeco2015@gmail.com / www.flowerendeco.nl / telefoonnummer: 0630373145